enterprise-europe-network
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα This page in english
 
 
e-Δελτίο - Τελευταίο τεύχος

 

   Διαμεσολαβητής του Επενδυτή
The PraxiTool-IS project & the HELP-FORWARD site© PRAXI 1996-2015
 Βρίσκεστε στο
 Αρχική Σελίδα > Υπηρεσίες > Χρηματοδοτική Ενημέρωση [FUND-INFO] > Δείγμα

Τίτλος: ΠΡΑΞΕ. ΠΡόγραμμα ΑΞιοποίησης Ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω δημιουργίας νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και ταχείας ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 4.1 του ΕΠΑν (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας). 1ος Κύκλος: 2001-2003
Αρμόδια Εθνική αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούνιος 2002
Τεύχος ΠΡΑΞΗ: 06/2002
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31/12/2003
Όροι συμμετοχής: Δικαίωμα στη χρηματοδότηση της παρούσας προκήρυξης του Προγράμματος έχουν:

- Eρευνητές που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης.
- Oργανισμοί παραγωγής γνώσης όπως εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όπως ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, δημόσια αυτοτελή ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ.
- Eταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,


Επισημαίνεται ότι δεν θα εγκριθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση περισσοτέρων από μια πρόταση ανά ερευνητή/υπεύθυνο έργου.

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης στους ερευνητές περιλαμβάνονται εκτός από τους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων του δημοσίου τομέα, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΤΕΙ, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί ερευνητές, οι οποίοι και θα πρέπει να αποδεικνύουν την όποια σχέση συνεργασίας τους με τους προαναφερόμενους οργανισμούς παραγωγής γνώσης.
Προϋπολογισμός: Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος 9.000.000 € για τον πρώτο κύκλο προκήρυξης. Θα χρηματοδοτηθούν έργα μέχρι 44.000 € ιδιαίτερα, όταν προβλέπονται και δραστηριότητες τελειοποίησης προϊόντων, διατάξεων, κατασκευή βιομηχανικού πρωτοτύπου και συναφείς ενέργειες.
Διάρκεια έργου: 18 μήνες
Περιεχόμενο πρόσκλησης: Σκοπός του Προγράμματος ΠΡΑΞΕ είναι η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις αυτές στο εξής αποκαλούνται τεχνοβλαστοί (spin off).

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης και θα λειτουργήσει ως κεφάλαιο σποράς ενισχύοντας τους ενδιαφερόμενους για την δημιουργία του τεχνοβλαστού.

Η δράση έχει άμεση συνέργια με τη δράση «Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off). Φάση Β΄» του ιδίου μέτρου 4.1.1 που θα χρηματοδοτήσει τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, για τα 2 πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους. Η φάση Β΄ θα υλοποιηθεί μέσω ξεχωριστής δράσης και σχετικής πρόσκλησης, η οποία προβλέπεται να δημοσιευθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2002.

Η Α΄ φάση στην οποία αναφέρεται η παρούσα προκήρυξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης και θα λειτουργήσει ως κεφάλαιο σποράς (seed capital). Περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες που καλύπτονται από το πρόγραμμα:
1. Τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής,
2. Κατασκευή και τελειοποίηση βιομηχανικού πρωτοτύπου, δοκιμές λειτουργικότητας και επίδειξη,
3. Αναλύσεις, μετρήσεις,
4. Αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος
5. Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
6. Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών αγοράς, μελετών μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών σχεδίων.
7. Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής και προώθησης, μετακινήσεις και γενικά έξοδα (αναλώσιμα κτλ) που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω
8. Χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής της εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και για αγορά από τρίτους τεχνογνωσίας που χρειάζεται για την εκμετάλλευση, για επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου εγκατάστασης, εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και για κάθε άλλο θέμα συναφές με την εκμετάλλευση της γνώσης.
9. Αναζήτηση χρηματοπιστωτικού φορέα και υποστήριξη της υπογραφής συμφωνίας με χρηματοδότη ή χρηματοδότες,
10. Αποζημίωση όσων ερευνητών/τεχνικών απασχολούνται στις παραπάνω δραστηριότητες, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου της δαπάνης.

Παραδοτέα

Η Φάση Α' θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν οριστούν όλα τα κατωτέρω, στην τελική έκθεση:
1. Το προς εμπορική εκμετάλλευση προϊόν ή η υπηρεσία, οι βιομηχανικές, αισθητικές και εμπορικές προδιαγραφές του και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής και εμπορίας,
2. Η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπου είναι αναγκαία, καθώς και η κατανομή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των ερευνητικών αποτελεσμάτων, και τα ποσά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην επιχείρηση τεχνοβλαστό,
3. Οι παραγωγικοί και εμπορικοί στόχοι του εγχειρήματος, το επιχειρηματικό σχέδιο και το σχέδιο marketing,
4. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα συνεργαστούν για την περαιτέρω χρηματοδότηση και επιτυχία του εγχειρήματος, οι φάσεις και ο χρόνος παρέμβασης του καθ' ενός, όπως θα αποδεικνύεται από δεσμευτικά έγγραφα και συμφωνίες,
5. Καταστατικό του τεχνοβλαστού,
6. Ο συνολικός προϋπολογισμός και οι δαπάνες στις οποίες θα κληθούν να συνεισφέρουν οι χρηματοδότες της Β' Φάσης και το αιτούμενο ποσό συνεισφοράς από κάθε προέλευσης κεφάλαια.
Διαδικασία υποβολής πρότασης: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλονται σε τρία αντίτυπα στα ειδικά έντυπα υποβολής προτάσεων, από την 03.06.2002 και μέχρι της εξαντλήσεως των διαθεσίμων κονδυλίων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΤ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται:
- Στους παραγωγικούς και εμπορικούς στόχους της εταιρίας που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο τέλος αυτής της φάσης, στην αγορά στην οποία απευθύνεται και στον υφιστάμενο ανταγωνισμό και στην ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας
- Στις προγραμματιζόμενες φάσεις του εγχειρήματος, τα αποτελέσματα κάθε μιας απ' αυτές και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
- Στις κατηγορίες δαπανών που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήματος και στον συνολικό προϋπολογισμό
- Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα συνεργαστούν στο εγχείρημα, οι φάσεις και ο χρόνος συμμετοχής εκάστου καθώς και στον αρχικό σχεδιασμό καταμερισμού των πνευματικών δικαιωμάτων ή στον τρόπο αντιμετώπισης ενδεχόμενων διεκδικήσεων.
Χρήσιμες διευθύνσεις (web interface): Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και έντυπα στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Μεσογείων 14-18, Τ.Θ. 14631, 115 27 Αθήνα, τηλ. 691.1122, Υπεύθυνος Προγράμματος: Ε.Σακελλαρίου, Γραμματεία: Μ. Κίτσου, URL: http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/spin_off/call_gr.html